Zaregistrujte si Váš e-mail pro zasílání týdenního menu:

Vnitřní řád

ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Tento Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a platných hygienických předpisů.

Organizace provozu

1. Žák má právo odebrat oběd v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb.

2. Výdej obědů probíhá od 11:40 do 14:00 pro žáky a personál školy. Od 11:00 do 11:40 probíhá výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů. Tento výdej je prostorově oddělen.

3. Oděvy a tašky si žáci odkládají ve škole. Prostor pro umývání rukou je při vchodu do jídelny.

4. Jídlo si žáci a dospělí odebírají u výdejního okénka dle druhu. Děti si mohu vybírat ze dvou hlavních jídel, dospělí ze tří. Oběd obdrží po předložení stravenky. Nápoj si každý nabírá sám.

5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Ovoce si mohou žáci odnést s sebou. Do jídlonosiče je možné oběd vydat pouze v první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc, jiná absence). Další dny musí být oběd odhlášen. V rámci závodního stravování může být oběd vydán do jídlonosiče.

6. Dohled nad žáky zajišťují učitelé a vychovatelky ŠD. Rozpis dozorů je vyvěšen na nástěnce.

7. Prodej stravenek probíhá denně od 7.30 do 8 hodin a od 11 do 14 hodin. Oběd  se odhlašuje osobně, telefonicky nebo e-mailem den předem nebo daný den nejpozději do 8 hodin. Kontakty jsou uvedeny na konci tohoto řádu. Peníze se vrací pouze proti odhlášené stravence. Neodhlášený oběd propadá. Doplatek do plné ceny - úhrada ostatních nákladů se k propadlému obědu neúčtuje.

   V době nemoci nebo o prázdninách nemají žáci nárok na dotovaný oběd. Mohou si zakoupit oběd za plnou cenu.

8. Druh jídla si každý objednává sám u pokladní. Oběd číslo I. je automatická volba. Pokud má někdo zájem o oběd II., případně dospělí o III. den předem si jej objedná u pokladní.

9. Žáci jsou rozděleni do tří věkových skupin:  I.    6 -10 let,

                                                                           II.  11-14 let 

                                                                           III. 15 a víc

Pro zařazení do příslušné skupiny je rozhodující školní rok, ve kterém dítě dosáhne daného věku.

Cena oběda v hlavní činnosti  činí :  

                              I.   skupina          25,-Kč

                              II.  skupina          27,-Kč

                              III. skupina          29,-Kč

                              personál školy     27,-Kč

Cena oběda v rámci doplňkové činnosti činí :                                  

                            důchodci                61,-Kč

                            cizí strávníci          64,-Kč

Kompletní ceník včetně kalkulací školního stravování je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

Stravné vybírá vedoucí školní jídelny předem v hotovosti. Proti hotovosti jsou vydávány stravenky, kterými se musí strávník prokazovat u odběru jídla.

10. Dle vyhlášky č.107/2005 Sb. má strávník první den nepřítomnosti ve škole nárok na odběr oběda. Další den musí oběd odhlásit. Viz bod 7.

11. Chování v jídelně: žáci, kteří čekají na výdej, mají vyhrazený prostor. Na úroveň stolování a dodržování pravidel slušného chování dohlíží pedagogický dozor, který současně dbá na to, aby žáci nepoškozovali majetek školy. Případné poškození řeší s vedoucí školní jídelny, popřípadě s ředitelem školy. Při závažnějším prohřešku se poškození majetku řeší se zákonným zástupcem žáka.

Tácy s použitým nádobím odevzdávají strávníci u okénka pro mytí bílého nádobí. Likvidaci zbytků zajišťují pracovnice jídelny.

12. V případě připomínek ke stravování nebo k hygienickým a technickým problémům mají rodiče i žáci právo se dle závažnosti obrátit na hlavní kuchařku, popř. na vedoucí ŠJ.

13. Mimořádný úklid ŠJ v době výdeje zajišťuje a za čistotu stolů odpovídá pokladní.

14. Jídelní lístek je vyvěšen na třech místech. Pro žáky na nástěnce při vchodu do jídelny, u pokladny školního bufetu, kde probíhá objednávání druhu oběda a pro cizí strávníky ve vestibulu u výdejního okénka pro výdej do jídlonosičů. Jídelní lístek je také k nahlédnutí na www.zs.rokytnice.cz

      V jídelním lístku jsou dle směrnice 1169/2011 EU označeny alergeny. Jejich seznam je vyvěšen na nástěnkách vedle jídelních lístků a také na webových stránkách školy.

15. Při všech činnostech ve školní jídelně se dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a personálu školy a dále na dodržování hygienických norem.

16. Tento provozní řád je k dispozici v kanceláři ŠJ. Je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ a na webových stránkách školy.

    Na začátku každého školního roku jsou s aktuálním řádem seznámeni žáci, zaměstnanci i rodiče .

17. Kontakty na vedoucí ŠJ  telefon 494 595 643

                                           e-mail jidelna@zs.rokytnice.cz

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2014

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 27.8.2014.

Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 1.9.2014, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

Zákonní zástupci žáků budou informováni o možnosti seznámení se s tímto řádem v žákovských knížkách.

 

 

Eva Tuhárská                                                                           Mgr. Zdeněk Dušek

  vedoucí ŠJ                                                                                     ředitel školy

                                                                

V Rokytnici v Orl.h. 29.8.2014       

Partneři a sponzoři
assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin