Zápis

V průběhu dubna proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/21. Letos byl z důvodu mimořádných událostí velmi neobvyklý. Proběhl pouze administrativně bez přímé účasti dětí. Zákonní zástupci zaregistrovali k zápisu 29 dětí. Pro čtyři z nich žádají jejich rodiče odklad školní docházky. Tři zápisy zatím nejsou dokončeny, z důvodu nedoložení potřebné dokumentace. Tyto problémy nastaly především z důvodu přerušení činnosti pedagogicko psychologických poraden. V novém školním roce nastoupí do prvního ročníku naší školy pravděpodobně 25 žáků.

 

Zveřejnění podle  § 183 odst. 2,Školského zákona:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Výsledky zápisu k 1. 5. 2020

 

Partneři a sponzoři

assk
frostfood
Lesy ČR
Ověřená firma
Rokytnice v Orl.horách
Sýpka - muzeum Orlických hor
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
Královéhradecký kraj
SportSpin
unie